rocking7290 1539 -20
Mattemco 1439 +20

Kiểu: Cờ úp, 18/10/2022

31 nước, 5 phút : 4 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ