rocking7290 1519 +16
khaihoan16 1523 -16

Kiểu: Cờ úp, 20/10/2022

86 nước, 17 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ