rocking7290 1535 -26
Minghua 1263 +26

Kiểu: Cờ úp, 21/10/2022

47 nước, 6 phút : 8 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ