Kiểu: Cờ úp, 22/10/2022

67 nước, 8 phút : 0 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ