hocdanhco123
  • Cờ tướng: Số trận: 43, Thắng: 16, Thua: 27, Điểm: 1348
  • Cờ úp: Số trận: 10977, Thắng: 5036, Thua: 5921, Điểm: 1676

Các trận gần đây của hocdanhco123