hocdanhco123
  • Cờ tướng: Số trận: 4, Thắng: 1, Thua: 3, Điểm: 1375
  • Cờ úp: Số trận: 7749, Thắng: 3491, Thua: 4244, Điểm: 1630

Các trận gần đây của hocdanhco123