Kiểu: Cờ úp, 22/10/2022

53 nước, 6 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ