rocking7290 1558 -20
HALAM9 1477 +20

Kiểu: Cờ úp, 30/10/2022

45 nước, 7 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ