rocking7290 1578 -18
lamdaigia 1533 +18

Kiểu: Cờ úp, 30/10/2022

73 nước, 11 phút : 9 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ