rocking7290 1545 +18
santafe122 1589 -18

Kiểu: Cờ úp, 6/11/2022

98 nước, 11 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết