Hamvui2022 1647 +12
rocking7290 1560 -12

Kiểu: Cờ úp, 17/11/2022

76 nước, 13 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ