ducmatto 1395 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 26/11/2022

126 nước, 17 phút : 20 giây

Hòa cờ!