ducmatto 1396 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 4/12/2022

112 nước, 14 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết