YeuChieu 1368 +13
Ht080677 1304 -13

Kiểu: Cờ úp, 7/12/2022

48 nước, 3 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết