TQz2 1490 +12
Xuandave 1399 -12

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

62 nước, 4 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết