Xuandave 1387 -11
TQz2 1502 +11

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

107 nước, 9 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết