Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

27 nước, 1 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua