Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

52 nước, 4 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua