Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

45 nước, 4 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ