vanly 1544 -14

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

91 nước, 9 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua