vanly 1549 +17

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

64 nước, 5 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua