vanly 1566 -16

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

62 nước, 7 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua