vanly 1550 -15

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

47 nước, 5 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ