ndkc 1662 -19

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

59 nước, 6 phút : 9 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết