ndkc 1643 +15

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

57 nước, 8 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua