ndkc 1658 +13

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

42 nước, 3 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua