ndkc 1671 -20

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

93 nước, 9 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua