ndkc 1651 -18

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

26 nước, 1 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua