ndkc 1633 -17

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

66 nước, 7 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua