ndkc 1616 -15

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

145 nước, 17 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua