vnpapaco 1484 -21
Xuandave 1364 +21

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

43 nước, 6 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua