vuithobac 1634 +6
Xuandave 1385 -6

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

122 nước, 14 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết