vuithobac 1614 +7
Xuandave 1405 -7

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

164 nước, 15 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua