Xuandave 1398 +9
vuithobac 1621 -9

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

387 nước, 28 phút : 56 giây

Hòa cờ!