Hienvd 1601 +6
Ht080677 1350 -6

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2022

82 nước, 8 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết