vodoicoup 1494 +13
hthchess 1433 -13

Kiểu: Cờ úp, 24/3/2023

38 nước, 6 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ