Kiểu: Cờ tướng, 24/3/2023

49 nước, 6 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết