Kiểu: Cờ úp, 25/3/2023

61 nước, 5 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua