nguyengiac 1674 +12
L52126462 1650 -12

Kiểu: Cờ úp, 11/5/2023

100 nước, 7 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết