Kiểu: Cờ úp, 12/5/2023

86 nước, 7 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua