Kiểu: Cờ úp, 12/5/2023

73 nước, 6 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết