vodoicoup 1720 +19
Faker92 1801 -19

Kiểu: Cờ úp, 31/5/2023

64 nước, 10 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ