HVKH 1594 +13
tronviec 1537 -13

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

62 nước, 9 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ