Kiểu: Cờ úp, 19/9/2023

50 nước, 9 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ