Kiểu: Cờ úp, 28/9/2023

41 nước, 4 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua