Kiểu: Cờ úp, 28/9/2023

46 nước, 5 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết