Kiểu: Cờ úp, 28/9/2023

31 nước, 1 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết