Kiểu: Cờ úp, 28/9/2023

42 nước, 3 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết