Kiểu: Cờ úp, 28/9/2023

31 nước, 2 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết