Kiểu: Cờ úp, 28/9/2023

40 nước, 2 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết