Kiểu: Cờ úp, 28/9/2023

59 nước, 5 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết